ฐานข้อมูลส่งเสริมและยกระดับคุณภาพสินค้า OTOP

โปรตีนในน้ำยางธรรมชาติ

              โปรตีนในน้ำยางธรรมชาติ (Natural rubber latex protein : NRL protein) เป็นสารอินทรีย์ที่ประกอบด้วยคาร์บอน ไฮโดรเจน ไนโตรเจน ออกซิเจนและซัลเฟอร์ มารวมตัวกันเป็นพอลิเมอร์ที่มีหมู่อะมิโน (amino groups) หลายร้อยหมู่เชื่อมต่อกันด้วยพันธะเพปไทด์ (peptide bonds) เมื่อโปรตีนถูกย่อยสลายจะทำให้ความยาวโมเลกุลของโปรตีนลดลงเหลือหมู่อะมิโนประมาณ 10 หมู่ โดยทั่วไปโปรตีนในน้ำยางธรรมชาติสามารถย่อยสลายได้เมื่ออยู่ในสภาวะด่างของสารละลายแอมโมเนีย การเปลี่ยนองค์ประกอบของโปรตีนในน้ำยางธรรมชาติจะมีผลต่อคุณสมบัติทางกายภาพของน้ำยาง โดยโครงสร้างบางส่วนของโปรตีนจะถูกไฮโดรไลซ์เป็นเพปไทด์เล็กๆ  (Perrella, FW., and Gaspari, AA., 2002)