ฐานข้อมูลส่งเสริมและยกระดับคุณภาพสินค้า OTOP
              LCA (life cycle assessment ) คือ กระบวนการวิเคราะห์และประเมินค่าผลกระทบของผลิตภัณฑ์ที่มีต่อสิ่งแวดล้อมตลอดช่วงชีวิตของผลิตภัณฑ์ ตั้งแต่การสกัดหรือการได้มาซึ่งวัตถุดิบ กระบวนการผลิต การขนส่ง การแจกจ่าย การใช้งานผลิตภัณฑ์ และการใช้ใหม่ / การแปรรูป ตลอดจนการจัดการเศษซากของผลิตภัณฑ์หลังจากการใช้งาน ซึ่งอาจกล่าวได้ว่าพิจารณาผลิตภัณฑ์ตั้งแต่เกิดจนตาย (cradle to grave) โดยมีการระบุถึงปริมาณพลังงานและวัตถุดิบที่ใช้ รวมถึงของเสียที่ปล่อยออกสู่สิ่งแวดล้อม เพื่อที่จะหาวิธีการในการปรับปรุงผลิตภัณฑ์ให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด โดยขั้นตอนการทำ LCA มีขั้นตอนหลักๆ 4  ขั้นตอน ได้แก่
              1. การกำหนดเป้าหมายและขอบเขต (goal and scope definition) เป็นขั้นตอนแรกในการทำ LCA และเป็นขั้นตอนที่มีความสำคัญ เนื่องจากมีอิทธิพลโดยตรงต่อทิศทางและความละเอียดในการศึกษา
              2. การวิเคราะห์บัญชีรายการด้านสิ่งแวดล้อม (inventory analysis) เป็นการเก็บรวมรวมและคำนวณข้อมูลที่ได้จากกระบวนการต่างๆ ตามที่กำหนด โดยพิจารณาถึงทรัพยากรและพลังงานที่ใช้ หรือการปล่อยของเสียออกสู่ อากาศ น้ำ และดิน
              3. การประเมินผลกระทบตลอดวัฎจักรชีวิตของผลิตภัณฑ์ (life cycle impact assessment : LCIA) เป็นการประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมของระบบผลิตภัณฑ์จากข้อมูลในขั้นตอนการวิเคราะห์บัญชีรายการด้านสิ่งแวดล้อม
              4. การแปลผล (interpretation) เป็นการวิเคราะห์ผลลัพธ์ สรุปผล อธิบายข้อจำกัด การจัดเตรียมข้อเสนอแนะที่มาจากผลลัพธ์ของการทำ LCA หรือ LCIA และทำผลรายงานสรุปการแปลผลการศึกษาให้สามารถเข้าใจได้ง่าย สมบูรณ์ครบถ้วนและมีความสอดคล้องกับเป้าหมายและขอบเขตของการศึกษา