ศูนย์ประสานงานสารนิเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ขอเชิญชวนเข้าร่วม กิจกรรม ขยายฐานการเรียนรู้เพื่อการวิจัยและพัฒนา : เทคนิคการสืบค้นสารสนเทศทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กิจกรรมที่จะทำให้ทุกท่านสามารถสืบค้นข้อมูลทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้ด้วยตนเองอย่างมีประสิทธิภาพ จากแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ ข้อมูลที่ได้ไม่เป็นขยะ สามารถนำข้อมูลไปใช้อ้างอิงทางวิชาการได้ และยังสามารถนำความรู้ที่ได้ไปพัฒนางานของท่านได้ต่อไป
หากสนใจโปรดส่งแบบตอบรับการเข้าร่วมกิจกรรมฯ มาทางอีเมล This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. หรือทาง https://goo.gl/forms/8Z9jnXoemHhbfcZi1

ภายในวันศุกร์ที่ 11 พฤษภาคม 2561 หากต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร 02-2017297-8