ศูนย์ประสานงานสารนิเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี


สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น)

ศูนย์สารสนเทศทางเทคโนโลยี
534/4 ซ.พัฒนาการ 18 ถ.พัฒนาการแขวง/เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250
โทรศัพท์ : 0 2717 3000 ต่อ 845 โทรสาร : 0 2719 9487

Website : http://www.tpa.or.th

******************************************

            ศูนย์สารสนเทศทางเทคโนโลยี เป็นหน่วยงานหนึ่งในสมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) จัดตั้งขึ้นเพื่อบริการให้แก่สมาชิก ของสมาคม พนักงาน และนักศึกษาของาถาบันส่งเสริมเทคโนโลยี ให้บริการสารสนเทศทางด้านวิศวกรรม อุตสาหกรรม และเทคโนโลยีแขนงต่างๆ

การบริการ :
            1. จัดหา จำแนก และจัดเก็บข้อมูลข่าวสารทางเทคโนโลยีที่เป็นประโยชน์การ พัฒนาอุตสาหกรรม และเทคโนโลยีให้พร้อม เพื่อให้บริการเผยแพร่แก่สมาชิกสมาคมฯ และผู้ประกอบการอุตสาหกรรมขนาดกลางและย่อม
            2. เป็นศูนย์กลางการถ่ายทอด และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารทางเทคโนโลยีแก่ อุตสาหกรรมภายในประเทศ

เวลาทำการ : เปิดให้บริการทุกวัน ในเวลาราชการ จันทร์ - ศุกร์ เวลา 8.00 - 17.00 น.  ยกเว้นวันหยุดราชการ

ผู้ประสานงาน : นายธาตรี ฐิติวงศ์วรุณ
โทร. 0 2717 3000 ต่อ 84  e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.