ศูนย์ประสานงานสารนิเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี


สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ห้องสมุด)

60 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิต์ ถ.รัชดาภิเษกตัดใหม่ คลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์ : 0 2345 1000 ต่อ 1071-2 โทรสาร : 0 2345 1075

Website : http://www.fti.or.th
e-mail : iThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

******************************************

            เป็นห้องสมุดเฉพาะทางด้านอุตสาหกรรม โดยมีเป้าหมายและวัตถุประสงค์เพื่อเป็นแหล่งข้อมูลทางภาคอุตสาหกรรม อาทิเช่น อุตสาหกรรมยานยนต์ อุตสาหกรรมอาหารซึ่งห้องสมุดเปิดให้บริการสำหรับเจ้าหน้าที่ สมาชิกสภาอุตสาหกรรมฯ นักศึกษา นักวิจัยและบุคคลทั่วไปได้ใช้

การบริการ :
            1. บริการด้านข้อมูลสารสนเทศ วิชาการ สถิติ ภาคอุตสาหกรรม
            2. บริการฐานข้อมูลด้านข้อมูลสมาชิก ตามกลุ่มอุตสาหกรรม ของสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
            3. บริการด้านประชาสัมพันธ์ข่าวสาร กิจกรรมจากหน่วยงานภาครัฐ เอกชน ที่เป็นประโยชน์ต่อภาคอุตสาหกรรม
            4. บริการสื่อวิชาการ หนังสือ ข้อมูลแผนแม่บท บทวิจัย ที่เกี่ยวกับภาคอุตสาหกรรม

เวลาทำการ : เปิดให้บริการทุกวัน ในเวลาราชการ จันทร์ - ศุกร์ เวลา 8.00 - 16.30 น.  ยกเว้นวันหยุดราชการ

ผู้ประสานงาน : นางสาวเพ็ญประภา จันวงเดือน
โทร. 0 2345 1000 ต่อ 1071  e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.