ศูนย์ประสานงานสารนิเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

          วศ./ก.วิทย์ฯ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การจัดการจดหมายเหตุดิจิทัลขององค์กร” เพื่อการปรับเปลี่ยนและเพิ่มประสิทธิภาพการบริการสูงสุด
          วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562 ดร.จันทร์เพ็ญ เมฆาอภิรักษ์ รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การจัดการจดหมายเหตุดิจิทัลขององค์กร” ซึ่งได้รับเกียรติจากวิทยากร 4 ท่าน ได้แก่ นางอัญญาดา ตั้งดวงดี นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการพิเศษ ดร.นยา สุจฉายา ดร.พิมพ์พจน์ สีลาเขต จากภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และนายบุญเลิศ อรุณพิบูลย์ ผู้อำนวยการฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สวทช. เป็นวิทยากรผู้ให้ความรู้ โดยมีผู้เข้าร่วมอบรม จำนวนกว่า 110 คน จากหน่วยงานภายใต้เครือข่ายศูนย์ประสานงานสารนิเทศสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หรือ ศปว. หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และสถาบันการศึกษา ณ ชั้น 6 อาคารตั้ว ลพานุกรม กรมวิทยาศาสตร์บริการ
          ดร.จันทร์เพ็ญ รองอธิบดีฯ กล่าวว่า การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การจัดการจดหมายเหตุดิจิทัลขององค์กร” เป็นเรื่องที่สำคัญในอนาคตผู้ที่สนใจสืบค้นข้อมูลต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องวิทยาศาสตร์ฯ หรือเรื่องราวอื่นๆที่ถูกบันทึกไว้ในอดีต ไม่จำเป็นต้องเดินทางไปสำนักหอสมุดฯแล้ว เนื่องจากข้อมูลดังกล่าวได้ถูกจัดเก็บเป็นดิจิทัลสามารถสืบค้นได้ไม่จำกัดเวลาและพื้นที่การค้นหา เพื่อให้บุคลากรในองค์กรรวมถึงประชาชนทั่วไปเข้าถึงคุณค่าขององค์ความรู้ได้อย่างง่าย และยังสามารถจัดเก็บและส่งต่อให้ลูกหลานในอนาคตได้อ่านด้วย
          ทั้งนี้ สำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กรมวิทยาศาสตร์บริการ จัดให้มีการอบรมครั้งนี้ขึ้น เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการนำหลักการบริหารและจัดการเอกสารจดหมายเหตุไปใช้เป็นแนวทางในการจัดการเอกสารจดหมายเหตุขององค์กรให้มีประสิทธิภาพและเป็นมาตรฐานเดียวกัน ซึ่งจะช่วยลดระยะเวลาในการเข้าถึงเอกสารจดหมายเหตุให้เข้าถึงได้อย่างสะดวกรวดเร็วมากขึ้น ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการบริการสารสนเทศแก่ประชาชนในการศึกษาการค้นคว้าหรือการวิจัยเอกสารจดหมายเหตุได้ต่อไป