ศูนย์ประสานงานสารนิเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

          ศปว. สร้างความร่วมมือ แหล่งเรียนรู้สารนิเทศสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
          วันที่ 15 มกราคม 2562 ดร.จันทร์เพ็ญ เมฆาอภิรักษ์ รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ ที่ปรึกษาคณะทำงานศูนย์ประสานงานสารนิเทศสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ศปว.) และดร.ลดา พันธ์สุขุมธนา ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กรมวิทยาศาสตร์บริการ ประธานคณะทำงาน ศปว. พร้อมกับบุคลากรสำนักหอสุมดฯ และบุคลากรในหน่วยงานเครือข่ายสมาชิก ศปว. เข้าเยี่ยมชมสำนักดิจิทัลและสารสนเทศ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) เป้าหมายร่วมมือเครือข่าย สร้างความเข้มแข็ง แหล่งเรียนรู้สารนิเทศสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งได้รับเกียรติจาก ดร.อาภารัตน์ มหาขันธ์ รองผู้ว่าการวิจัยและพัฒนาด้านพัฒนาอย่างยั่งยืน ให้การต้อนรับ ณ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย จังหวัดปทุมธานี
          การเข้าเยี่ยมชม สำนักดิจิทัลและสารสนเทศ วว. โดยการนำของผู้อำนวยการ ดร.นฤมล รื่นไวย์ เป็นการแลกเปลี่ยนความรู้ และสร้างความร่วมมือในด้านการให้บริการข้อมูล สารสนเทศด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ร่วมกันระหว่างหน่วยงานเครือข่ายสมาชิก ศปว. เนื่องจากสำนักดิจิทัลและสารสนเทศ เป็นหน่วยงานให้การสนับสนุนพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และบริการสารสนเทศด้วยข้อมูลที่ทันสมัย รวมทั้งการออกแบบระบบสนับสนุนการดำเนินงานด้วยดิจิทัลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ รวมถึงระบบงานวิเคราะห์หมวดหมู่ และจัดการทรัพยากรสารสนเทศตามหลักมาตรฐานสากล ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และตามความต้องการของผู้ใช้บริการ
          ในวันเดียวกันนี้ มีการประชุมคณะทำงาน ศปว.ครั้งที่ 1/2562 การประชุมครั้งนี้ คณะทำงานฯ ศปว. พิจรณา platform ศปว. ที่พัฒนาเป็นระบบ single search ที่สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติและสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติร่วมกันพัฒนา เพื่อบูรณาการข้อมูลสารสนเทศทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของหน่วยงานเครือข่ายสมาชิก ศปว. ให้การสืบค้นสารสนเทศพร้อมใช้ประโยชน์อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมถึงพิจารณาการขยายสมาชิกหน่วยงานเครือข่ายเพิ่มมากขึ้น และพิจารณาการร่วมจัดกิจกรรมในปี 2562 ที่มุ่งยกระดับศักยภาพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประชาชนในประเทศต่อไป