ศูนย์ประสานงานสารนิเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

          กระทรวงวิทย์ฯ โดยกรมวิทยาศาสตร์บริการ จัดสัมมนาสารสนเทศดิจิทัลแบบเปิดหนุนผู้ประกอบการอุตสาหกรรม จ.ระยอง สู่ยุคดิจิทัล
          วันที่ 22 สิงหาคม 2561 กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.) โดย ดร.จันทร์เพ็ญ เมฆาอภิรักษ์ รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ เป็นประธานเปิดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “สารสนเทศดิจิทัลแบบเปิดเพื่อมุ่งสู่ Thailand 4.0” กระตุ้นความสำคัญของทักษะในยุคดิจิทัลต่อการพัฒนาองค์กร และอุตสาหกรรมให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยมีผู้เข้าร่วมการสัมมนาฯ จำนวน 100 ท่าน ทั้งจากภาครัฐ และเอกชน ประกอบด้วย นักวิจัย นักวิทยาศาสตร์ นักเคมี เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ เจ้าหน้าที่ฝ่ายควบคุมคุณภาพ วิศวกร และนักคอมพิวเตอร์ ณ โรงแรมโกลเด้นซิตี้ระยอง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง
          ดร.จันทร์เพ็ญ ฯ กล่าวว่า สารสนเทศทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีความสำคัญและจำเป็นอย่างยิ่งต่อการพัฒนาประเทศ เนื่องจากสารสนเทศส่วนใหญ่ประกอบด้วยความรู้ในงานวิจัย และงานทดสอบ ประกอบกับความเจริญก้าวหน้าของเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว เข้าสู่สภาพแวดล้อมดิจิทัล มีผลทำให้ความต้องการที่จะเข้าถึงสารสนเทศนั้นมีเพิ่มมากขึ้นตามไปด้วย ดังนั้นการที่เราสามารถก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลง สามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูล และเกิดการนำข้อมูล องค์ความรู้ต่างๆ ที่มีอยู่มากมายและหลากหลายนั้นไปใช้ได้อย่างรวดเร็ว ถือเป็นปัจจัยที่สำคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาศักยภาพทั้งด้านการศึกษา ค้นคว้า วิจัย และเกิดการพัฒนาเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันได้อย่างยั่งยืน
          การจัดสัมมนาในครั้งนี้ จัดโดยสำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สท.) ซึ่งเป็นคลังความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประกอบด้วยการเสวนาในหัวข้อ “ดิจิทัลเปลี่ยนโลก ปรับตัวอย่างไรให้ได้ประโยชน์สูงสุด” โดย นางสาวลดา พันธ์สุขุมธนา ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดฯ กรมวิทยาศาสตร์บริการ นายสุดเขต เชยกลิ่นเทศ ผู้เชี่ยวชาญด้านฝึกอบรม สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ และนางสาวนิศาชล ศศานนท์ นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการพิเศษ กรมทรัพย์สินทางปัญญา การบรรยายพิเศษเรื่อง “ฐานข้อมูลออนไลน์เพื่ออุตสาหกรรมของกรมวิทยาศาสตร์บริการ” โดย นายนภดล แก้วบรรพต นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการพิเศษ กรมวิทยาศาสตร์บริการ และนางสาวอรวรรณ หอหิรัณย์ขจร Product trainer บริษัทบุ๊คเนท จำกัด พร้อมทั้งนิทรรศการนำเสนอบริการเพื่ออุตสาหกรรมของหน่วยงานภายใน กรมวิทยาศาสตร์บริการ ได้แก่ สำนักพัฒนาศักยภาพนักวิทยาศาสตร์ห้องปฏิบัติการ (พศ.) สำนักบริหารและรับรองห้องปฏิบัติการ (บร.) และศูนย์วิทยาศาสตร์บริการประจำภาคตะวันออกจังหวัดระยอง