โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ กรมวิทยาศาสตร์บริการ

        กรมวิทยาศาสตร์บริการ ร่วมสนองพระราชดำริฯ ในการดำเนินงานของโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ ในกิจกรรมที่ 4 : อนุรักษ์และใช้ประโยชน์พันธุกรรมพืช โดยให้ความร่วมมือด้านการวิเคราะห์ทดสอบสารอาหารและองค์ประกอบสำคัญในพืชอนุรักษ์ชนิดต่างๆ ของท้องถิ่นหรือชุมชนซึ่งหายากและใกล้จะสูญพันธุ์ เช่น มะเกี๋ยง มะตูม ลูกชิด ลูกลาน เพื่อการอ้างอิง คัดเลือกสายพันธุ์ และวางแผนพัฒนาพันธุกรรมพืชชนิดต่างๆ ในช่วงที่ผ่านมา กรมวิทยาศาสตร์บริการได้ดำเนินการวิเคราะห์ทดสอบองค์ประกอบและคุณค่าทางโภชนาการของพืชมะเกี๋ยง ซึ่งเป็น 1 ใน 8 พืชอนุรักษ์ที่โครงการ อพ.สธ. ให้ความสำคัญ โดยได้ประสานกับ อพ.สธ. ในการเก็บตัวอย่างผลมะเกี๋ยงสุกจากพื้นที่ปลูกในเขตภาคเหนือ นำมาทดสอบและส่งข้อมูลให้ทาง อพ.สธ เพื่อจัดทำข้อมูลทางวิชาการในการอนุรักษ์ วิจัยพัฒนาสายพันธุ์มะเกี๋ยงและใช้ประโยชน์ต่อไป

tool1
การทดสอบตัวอย่างด้วยเครื่อง GC  
 tool5  tool2
การทดสอบด้วยเครื่อง HPLC การทดสอบด้วยเครื่องอะมิโน