โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ กรมวิทยาศาสตร์บริการ
Previous Next
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
กรมวิทยาศาสตร์บริการ ได้ดำเนินการจัดประชุมคณะทำงานจัดทำฐานข้อมูลโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ กรมวิทยาศาสตร์บริการ (อพ.สธ.-วศ.) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ วันพฤหัสบดี, 18 สิงหาคม 2565 08:28
        กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) ได้ดำเนินการจัดประชุมคณะทำงานจัดทำฐานข้อมูลโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ กรมวิทยาศาสตร์บริการ (อพ.สธ.-วศ.) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ ในวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๕ ณ ห้องประชุมกองผลิตภัณฑ์อาหารและวัสดุสัมผัสอาหาร อาคารดร.ตั้ว ลพานุกรม... Read more
กรมวิทยาศาสตร์บริการ ได้ดำเนินการจัดประชุมคณะทำงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ กรมวิทยาศาสตร์บริการ (อพ.สธ.-วศ.) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ วันพุธ, 01 มิถุนายน 2565 08:28
        กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) ได้ดำเนินการจัดประชุมคณะทำงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ กรมวิทยาศาสตร์บริการ (อพ.สธ.-วศ.) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ ในวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๕ ณ ห้องประชุมกองผลิตภัณฑ์อาหารและวัสดุสัมผัสอาหาร อาคารดร. ตั้ว ลพานุกรม... Read more
กรมวิทยาศาสตร์บริการ ได้เข้าเยี่ยมชมและปรึกษาหารืองานวิจัยและพัฒนาพืชอนุรักษ์ในภาคใต้ ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรตาก สํานักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 2 วันศุกร์, 11 กุมภาพันธ์ 2565 08:28
        กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) ได้เข้าเยี่ยมชมและปรึกษาหารืองานวิจัยและพัฒนาพืชอนุรักษ์ในภาคใต้ ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรตาก สํานักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 2 กรมวิชาการเกษตร จังหวัดตาก ในวันที่ ๗ – ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ โดยคณะเจ้าหน้าที่ วศ.ได้เข้าพบ เข้าพบ นายทวีป หลวงแก้ว ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรตาก... Read more
กรมวิทยาศาสตร์บริการ ได้ดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ กรมวิทยาศาสตร์บริการ (อพ.สธ.-วศ.) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ วันศุกร์, 11 กุมภาพันธ์ 2565 08:28
        กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) ได้ดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ กรมวิทยาศาสตร์บริการ (อพ.สธ.-วศ.) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. และผ่านระบบ Zoom meeting ณ ห้องประชุมอัครเมธี ชั้น ๖ อาคาร ดร.... Read more
กรมวิทยาศาสตร์บริการ ได้เข้าเยี่ยมชมและปรึกษาหารืองานวิจัยและพัฒนาพืชอนุรักษ์ในภาคใต้ ณ ศูนย์วิจัยพืชสวนชุมพร สถาบันวิจัยพืชสวน กรมวิชาการเกษตร วันศุกร์, 28 มกราคม 2565 08:28
        กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) ได้เข้าเยี่ยมชมและปรึกษาหารืองานวิจัยและพัฒนาพืชอนุรักษ์ในภาคใต้ ณ ศูนย์วิจัยพืชสวนชุมพร สถาบันวิจัยพืชสวน กรมวิชาการเกษตร จังหวัดชุมพร ในวันที่ ๒๔ – ๒๖ มกราคม ๒๕๖๕ โดยคณะเจ้าหน้าที่ วศ.ได้เข้าพบ นางสาวทิพยา ไกรทอง ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยพืชสวนชุมพร โดยมี นางสาวสุภาพร ชุมพงษ์... Read more
กรมวิทยาศาสตร์บริการ ได้เข้าปรึกษาหารืองานวิจัยและพัฒนาพืชอนุรักษ์ในภาคใต้ ณ ศูนย์วิจัยพืชสวนตรัง สถาบันวิจัยพืชสวน กรมวิชาการเกษตร วันพฤหัสบดี, 20 มกราคม 2565 08:28
        กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) ได้เข้าปรึกษาหารืองานวิจัยและพัฒนาพืชอนุรักษ์ในภาคใต้ ณ ศูนย์วิจัยพืชสวนตรัง สถาบันวิจัยพืชสวน กรมวิชาการเกษตร จังหวัดตรัง ในวันที่ ๑๐-๑๑ มกราคม ๒๕๖๕ โดยคณะเจ้าหน้าที่ วศ. ได้เข้าพบ คุณฉัตรชัย กิตติไพศาล ผู้อำนวยการศูนย์ฯ มี นางสาวปิยะนุช มุสิกพงศ์ นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ เป็นผู้ประสานงาน... Read more
กรมวิทยาศาสตร์บริการ ได้เข้าปรึกษาหารืองานวิจัยและพัฒนาพืชอนุรักษ์ในภาคเหนือ ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรน่าน สํานักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 1 วันศุกร์, 17 ธันวาคม 2564 08:28
        กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) ได้เข้าปรึกษาหารืองานวิจัยและพัฒนาพืชอนุรักษ์ในภาคเหนือ ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรน่าน สํานักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 1 จังหวัดน่าน ในวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๔ โดยคณะเจ้าหน้าที่ วศ. ได้เข้าพบ นางสาวฉัตรสุดา เชิงอักษร ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรน่าน นายทวีพงษ์ ณ น่าน... Read more
กรมวิทยาศาสตร์บริการ ได้เข้าปรึกษาหารืองานวิจัยและพัฒนาพืชอนุรักษ์ในภาคเหนือ ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรแพร่ สํานักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 1 วันศุกร์, 17 ธันวาคม 2564 08:28
        วศ. ได้เข้าปรึกษาหารืองานวิจัยและพัฒนาพืชอนุรักษ์ในภาคเหนือ ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรแพร่ สํานักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 1 จังหวัดแพร่ ในวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๔ โดยคณะเจ้าหน้าที่ วศ.ได้เข้าพบ นางสาวฉัตต์นภา ข่มอาวุธ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรแพร่ โดยมี นางสาววิภาดา แสงสร้อย นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ... Read more
กรมวิทยาศาสตร์บริการ ได้เข้าปรึกษาหารืองานวิจัยและพัฒนาพืชอนุรักษ์ในภาคใต้ ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรภูเก็ต สํานักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 7 กรมวิชาการเกษตร วันเสาร์, 11 ธันวาคม 2564 08:28
        กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) ได้เข้าปรึกษาหารืองานวิจัยและพัฒนาพืชอนุรักษ์ในภาคใต้ ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรภูเก็ต สํานักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 7 กรมวิชาการเกษตร จังหวัดภูเก็ต ในวันที่ ๗ – ๘ ธันวาคม ๒๕๖๔ โดยคณะเจ้าหน้าที่ วศ. ได้เข้าพบ นางสาวภัทรพร ศรีวราพันธุ์ นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ และ นางทองใส บุญทอย... Read more
วศ. ร่วมประชุมคณะทำงานจัดทำแผนแม่บท อพ.สธ. ระยะ 5 ปีที่เจ็ด กลุ่ม G 4 กลุ่มการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากทรัพยากร วันพฤหัสบดี, 30 กันยายน 2564 09:51
          วันศุกร์ที่ 8 มกราคม 2564 เวลา 13.30 – 16.30 น. กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) โดยกองผลิตภัณฑ์อาหารและวัสดุสัมผัสอาหาร (อว.) ได้เข้าร่วมประชุม “การประชุมคณะทำงานจัดทำแผนแม่บท โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ระยะ 5 ปีที่เจ็ด (1 ตุลาคม... Read more
การเยี่ยมชมและปรึกษาหารืองานวิจัยและพัฒนาพืชอนุรักษ์ในภาคใต้ ณ ศูนย์วิจัยพืชสวนชุมพร สถาบันวิจัยพืชสวน กรมวิชาการเกษตร จังหวัดชุมพร วันพฤหัสบดี, 30 กันยายน 2564 09:41
          กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) ได้เข้าเยี่ยมชมและปรึกษาหารืองานวิจัยและพัฒนาพืชอนุรักษ์ในภาคใต้ ณ ศูนย์วิจัยพืชสวนชุมพร สถาบันวิจัยพืชสวน กรมวิชาการเกษตร จังหวัดชุมพร ในวันที่ 21-23 ธันวาคม 2563  โดยคณะเจ้าหน้าที่ วศ.ได้เข้าพบ นางสาวทิพยา ไกรทอง ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยพืชสวนชุมพร โดยมี นางสาวสุภาพร ชุมพงษ์... Read more
การเยี่ยมชมและปรึกษาหารืองานวิจัยและพัฒนาพืชอนุรักษ์ในภาคใต้ ณ ศูนย์วิจัยพืชสวนตรัง สถาบันวิจัยพืชสวน กรมวิชาการเกษตร จังหวัดตรัง วันพฤหัสบดี, 30 กันยายน 2564 08:37
          กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) ได้เข้าปรึกษาหารืองานวิจัยและพัฒนาพืชอนุรักษ์ในภาคใต้ ณ ศูนย์วิจัยพืชสวนตรัง สถาบันวิจัยพืชสวน กรมวิชาการเกษตร จังหวัดตรัง ในวันที่ 14-15 ธันวาคม 2563 โดยคณะเจ้าหน้าที่ วศ.ได้เข้าพบ คุณฉัตรชัย กิตติไพศาล ผู้อำนวยการศูนย์ฯ มี นางสาวปิยะนุช มุสิกพงศ์ นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ... Read more

        กรมวิทยาศาสตร์บริการ ร่วมสนองพระราชดำริฯ ในการดำเนินงานของโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ ในกิจกรรมที่ 4 : อนุรักษ์และใช้ประโยชน์พันธุกรรมพืช โดยให้ความร่วมมือด้านการวิเคราะห์ทดสอบสารอาหารและองค์ประกอบสำคัญในพืชอนุรักษ์ชนิดต่างๆ ของท้องถิ่นหรือชุมชนซึ่งหายากและใกล้จะสูญพันธุ์ เช่น มะเกี๋ยง มะตูม ลูกชิด ลูกลาน เพื่อการอ้างอิง คัดเลือกสายพันธุ์ และวางแผนพัฒนาพันธุกรรมพืชชนิดต่างๆ ในช่วงที่ผ่านมา กรมวิทยาศาสตร์บริการได้ดำเนินการวิเคราะห์ทดสอบองค์ประกอบและคุณค่าทางโภชนาการของพืชมะเกี๋ยง ซึ่งเป็น 1 ใน 8 พืชอนุรักษ์ที่โครงการ อพ.สธ. ให้ความสำคัญ โดยได้ประสานกับ อพ.สธ. ในการเก็บตัวอย่างผลมะเกี๋ยงสุกจากพื้นที่ปลูกในเขตภาคเหนือ นำมาทดสอบและส่งข้อมูลให้ทาง อพ.สธ เพื่อจัดทำข้อมูลทางวิชาการในการอนุรักษ์ วิจัยพัฒนาสายพันธุ์มะเกี๋ยงและใช้ประโยชน์ต่อไป

tool1
การทดสอบตัวอย่างด้วยเครื่อง GC  
 tool5  tool2
การทดสอบด้วยเครื่อง HPLC การทดสอบด้วยเครื่องอะมิโน