โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ กรมวิทยาศาสตร์บริการ
Previous Next
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
วศ.อว. เข้าร่วมจัดนิทรรศการทรัพยากรไทย: ๓๐ ปี อพ.สธ. ประโยชน์แท้แก่มหาชน วันพุธ, 23 สิงหาคม 2566 09:14
          วศ.อว. เข้าร่วมจัดนิทรรศการทรัพยากรไทย: ๓๐ ปี อพ.สธ. ประโยชน์แท้แก่มหาชน ซึ่งจัดขึ้นในวันที่ ๑๙ – ๒๔ กันยายน ๒๕๖๕ ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช ภายในพื้นที่เต็นท์ C ๑๕/๑ ซึ่งมีพื้นที่การจัดแสดงขนาด ๕x๖ เมตรอยู่บริเวณลานกลางแจ้ง ใกล้อาคารสถาปัตยกรรม... Read more
วศ. อว. จัดประชุมคณะทำงานจัดทำฐานข้อมูลโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ วันพุธ, 16 สิงหาคม 2566 07:55
วศ. อว. ได้ดำเนินการจัดประชุมคณะทำงานจัดทำฐานข้อมูลโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ กรมวิทยาศาสตร์บริการ (อพ.สธ.-วศ.) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ ในวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ณ ห้องประชุมกองผลิตภัณฑ์อาหารและวัสดุสัมผัสอาหาร อาคารดร.ตั้ว ลพานุกรม กรมวิทยาศาสตร์บริการ     Read more
วศ. อว. จัดประชุมคณะทำงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ วันพุธ, 16 สิงหาคม 2566 06:52
วศ. อว.ได้ดำเนินการจัดประชุมคณะทำงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ กรมวิทยาศาสตร์บริการ (อพ.สธ.-วศ.) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ ในวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๖ และ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ ในวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๖ ณ ห้องประชุมกองผลิตภัณฑ์อาหารและวัสดุสัมผัสอาหาร อาคารดร.ตั้ว ลพานุกรม... Read more
วศ.อว. ร่วมหารือกับศูนย์วิจัยพืชสวนจันทบุรีฯ วันพุธ, 16 สิงหาคม 2566 03:55
วศ.อว. ร่วมหารือแนวทางการเนินงานสนองพระราชดำริ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ (อพ.สธ.) ร่วมกับศูนย์วิจัยพืชสวนจันทบุรี สถาบันวิจัยพืชสวน กรมวิชาการเกษตร จังหวัดจันทบุรี โดยนายสมพร เหรียญรุ่งเรือง ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยพืชสวนจันทุบรี นายเทศกาล กิ่งแก้ว นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ และนายสุริยัน มิสกร... Read more
กรมวิทยาศาสตร์บริการ ได้เข้าปรึกษาหารืองานวิจัยและพัฒนาพืชอนุรักษ์ในภาคใต้ ณ ศูนย์วิจัยพืชสวนตรัง สถาบันวิจัยพืชสวน กรมวิชาการเกษตร จังหวัดตรัง วันศุกร์, 11 สิงหาคม 2566 07:56
           กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) ได้เข้าปรึกษาหารืองานวิจัยและพัฒนาพืชอนุรักษ์ในภาคใต้ ณ ศูนย์วิจัยพืชสวนตรัง สถาบันวิจัยพืชสวน กรมวิชาการเกษตร จังหวัดตรัง ในวันที่ ๑๐-๑๑ มกราคม ๒๕๖๕ โดยคณะเจ้าหน้าที่ วศ.ได้เข้าพบ คุณฉัตรชัย กิตติไพศาล ผู้อำนวยการศูนย์ฯ มี นางสาวปิยะนุช มุสิกพงศ์... Read more
กรมวิทยาศาสตร์บริการ ได้ดำเนินการจัดประชุมคณะทำงานจัดทำฐานข้อมูลโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ กรมวิทยาศาสตร์บริการ (อพ.สธ.-วศ.) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ วันพฤหัสบดี, 18 สิงหาคม 2565 08:28
        กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) ได้ดำเนินการจัดประชุมคณะทำงานจัดทำฐานข้อมูลโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ กรมวิทยาศาสตร์บริการ (อพ.สธ.-วศ.) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ ในวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๕ ณ ห้องประชุมกองผลิตภัณฑ์อาหารและวัสดุสัมผัสอาหาร อาคารดร.ตั้ว ลพานุกรม... Read more
กรมวิทยาศาสตร์บริการ ได้ดำเนินการจัดประชุมคณะทำงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ กรมวิทยาศาสตร์บริการ (อพ.สธ.-วศ.) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ วันพุธ, 01 มิถุนายน 2565 08:28
        กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) ได้ดำเนินการจัดประชุมคณะทำงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ กรมวิทยาศาสตร์บริการ (อพ.สธ.-วศ.) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ ในวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๕ ณ ห้องประชุมกองผลิตภัณฑ์อาหารและวัสดุสัมผัสอาหาร อาคารดร. ตั้ว ลพานุกรม... Read more
กรมวิทยาศาสตร์บริการ ได้เข้าเยี่ยมชมและปรึกษาหารืองานวิจัยและพัฒนาพืชอนุรักษ์ในภาคใต้ ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรตาก สํานักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 2 วันศุกร์, 11 กุมภาพันธ์ 2565 08:28
        กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) ได้เข้าเยี่ยมชมและปรึกษาหารืองานวิจัยและพัฒนาพืชอนุรักษ์ในภาคใต้ ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรตาก สํานักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 2 กรมวิชาการเกษตร จังหวัดตาก ในวันที่ ๗ – ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ โดยคณะเจ้าหน้าที่ วศ.ได้เข้าพบ เข้าพบ นายทวีป หลวงแก้ว ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรตาก... Read more
กรมวิทยาศาสตร์บริการ ได้ดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ กรมวิทยาศาสตร์บริการ (อพ.สธ.-วศ.) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ วันศุกร์, 11 กุมภาพันธ์ 2565 08:28
        กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) ได้ดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ กรมวิทยาศาสตร์บริการ (อพ.สธ.-วศ.) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. และผ่านระบบ Zoom meeting ณ ห้องประชุมอัครเมธี ชั้น ๖ อาคาร ดร.... Read more
กรมวิทยาศาสตร์บริการ ได้เข้าเยี่ยมชมและปรึกษาหารืองานวิจัยและพัฒนาพืชอนุรักษ์ในภาคใต้ ณ ศูนย์วิจัยพืชสวนชุมพร สถาบันวิจัยพืชสวน กรมวิชาการเกษตร วันศุกร์, 28 มกราคม 2565 08:28
        กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) ได้เข้าเยี่ยมชมและปรึกษาหารืองานวิจัยและพัฒนาพืชอนุรักษ์ในภาคใต้ ณ ศูนย์วิจัยพืชสวนชุมพร สถาบันวิจัยพืชสวน กรมวิชาการเกษตร จังหวัดชุมพร ในวันที่ ๒๔ – ๒๖ มกราคม ๒๕๖๕ โดยคณะเจ้าหน้าที่ วศ.ได้เข้าพบ นางสาวทิพยา ไกรทอง ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยพืชสวนชุมพร โดยมี นางสาวสุภาพร ชุมพงษ์... Read more
กรมวิทยาศาสตร์บริการ ได้เข้าปรึกษาหารืองานวิจัยและพัฒนาพืชอนุรักษ์ในภาคใต้ ณ ศูนย์วิจัยพืชสวนตรัง สถาบันวิจัยพืชสวน กรมวิชาการเกษตร วันพฤหัสบดี, 20 มกราคม 2565 08:28
        กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) ได้เข้าปรึกษาหารืองานวิจัยและพัฒนาพืชอนุรักษ์ในภาคใต้ ณ ศูนย์วิจัยพืชสวนตรัง สถาบันวิจัยพืชสวน กรมวิชาการเกษตร จังหวัดตรัง ในวันที่ ๑๐-๑๑ มกราคม ๒๕๖๕ โดยคณะเจ้าหน้าที่ วศ. ได้เข้าพบ คุณฉัตรชัย กิตติไพศาล ผู้อำนวยการศูนย์ฯ มี นางสาวปิยะนุช มุสิกพงศ์ นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ เป็นผู้ประสานงาน... Read more
กรมวิทยาศาสตร์บริการ ได้เข้าปรึกษาหารืองานวิจัยและพัฒนาพืชอนุรักษ์ในภาคเหนือ ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรน่าน สํานักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 1 วันศุกร์, 17 ธันวาคม 2564 08:28
        กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) ได้เข้าปรึกษาหารืองานวิจัยและพัฒนาพืชอนุรักษ์ในภาคเหนือ ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรน่าน สํานักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 1 จังหวัดน่าน ในวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๔ โดยคณะเจ้าหน้าที่ วศ. ได้เข้าพบ นางสาวฉัตรสุดา เชิงอักษร ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรน่าน นายทวีพงษ์ ณ น่าน... Read more

        กรมวิทยาศาสตร์บริการ ร่วมสนองพระราชดำริฯ ในการดำเนินงานของโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ ในกิจกรรมที่ 4 : อนุรักษ์และใช้ประโยชน์พันธุกรรมพืช โดยให้ความร่วมมือด้านการวิเคราะห์ทดสอบสารอาหารและองค์ประกอบสำคัญในพืชอนุรักษ์ชนิดต่างๆ ของท้องถิ่นหรือชุมชนซึ่งหายากและใกล้จะสูญพันธุ์ เช่น มะเกี๋ยง มะตูม ลูกชิด ลูกลาน เพื่อการอ้างอิง คัดเลือกสายพันธุ์ และวางแผนพัฒนาพันธุกรรมพืชชนิดต่างๆ ในช่วงที่ผ่านมา กรมวิทยาศาสตร์บริการได้ดำเนินการวิเคราะห์ทดสอบองค์ประกอบและคุณค่าทางโภชนาการของพืชมะเกี๋ยง ซึ่งเป็น 1 ใน 8 พืชอนุรักษ์ที่โครงการ อพ.สธ. ให้ความสำคัญ โดยได้ประสานกับ อพ.สธ. ในการเก็บตัวอย่างผลมะเกี๋ยงสุกจากพื้นที่ปลูกในเขตภาคเหนือ นำมาทดสอบและส่งข้อมูลให้ทาง อพ.สธ เพื่อจัดทำข้อมูลทางวิชาการในการอนุรักษ์ วิจัยพัฒนาสายพันธุ์มะเกี๋ยงและใช้ประโยชน์ต่อไป

tool1
การทดสอบตัวอย่างด้วยเครื่อง GC  
 tool5  tool2
การทดสอบด้วยเครื่อง HPLC การทดสอบด้วยเครื่องอะมิโน