โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ กรมวิทยาศาสตร์บริการ
วศ. อว.ได้ดำเนินการจัดประชุมคณะทำงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ กรมวิทยาศาสตร์บริการ (อพ.สธ.-วศ.) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ ในวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๖ และ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ ในวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๖ ณ ห้องประชุมกองผลิตภัณฑ์อาหารและวัสดุสัมผัสอาหาร อาคารดร.ตั้ว ลพานุกรม กรมวิทยาศาสตร์บริการ 


ประชุมครั้งที่ ๑


ประชุมครั้งที่ ๒