โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ กรมวิทยาศาสตร์บริการ

        กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) ได้ดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ กรมวิทยาศาสตร์บริการ (อพ.สธ.-วศ.) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. และผ่านระบบ Zoom meeting ณ ห้องประชุมอัครเมธี ชั้น ๖ อาคาร ดร. ตั้ว ลพานุกรม กรมวิทยาศาสตร์บริการ

 

MeetDSS 28102564 1 MeetDSS 28102564 2
MeetDSS 28102564 3 MeetDSS 28102564 5
MeetDSS 28102564 4 MeetDSS 28102564 8