Author Details

อ่อนจันทร์, อรสา

  • Vol 9, No 9 (2020) - Articles
    การพัฒนาวัสดุดูดซับน้ำมันจากเส้นใยใบสับปะรดด้วยกระบวนการดัดแปรใน ของเหลวไอออนิกโดยใช้ซัคซินิกแอนไฮไดรด์
    Abstract  PDF