Author Details

คตินนท์กุล, วัชรี

  • Vol 9, No 9 (2020) - Articles
    การพัฒนาวัสดุดูดซับน้ำมันจากเส้นใยใบสับปะรดด้วยกระบวนการดัดแปรใน ของเหลวไอออนิกโดยใช้ซัคซินิกแอนไฮไดรด์
    Abstract  PDF