Relationship between surface roughness and stability of standard weight

Jittakant Intiang

Abstract


In this research, the relationship between surface roughness and stability of standard weight with different surface roughness i.e. 0.02636, 0.15315, 0.48183, 0.87301 and 1.04617 µm was studied.  The study was conducted by obtaining the change of mass value versus time scale in one year.  The results are shown that mass value of the standard weight will be increasing 0.99, 1.28, 1.42, 1.97 and 2.23 mg respectively per year. It can conclude that the standard weight with more surface roughness value will show more increasing in mass value.

 

บทคัดย่อ


งานวิจัยนี้จะทำการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างค่าความหยาบผิวและค่าความเสถียรของตุ้มนํ้าหนักมาตรฐานที่มีค่าความหยาบผิวต่างกัน 5 ค่า ดังต่อไปนี้ 0.02636, 0.15315, 0.48183, 0.87301 และ 1.04617 ไมโครเมตร โดยทำการประเมินค่าการเปลี่ยนแปลงของค่ามวลต่อเวลาภายในระยะเวลา 1 ปี ผลการวิจัยพบว่า ตุ้มนํ้าหนักมาตรฐานแต่ละตัวมีค่ามวลเพิ่มขึ้น 0.99, 1.28, 1.42, 1.97 และ 2.23 มิลลิกรัม ตามลำดับต่อปี ซึ่งสรุปได้ว่าตุ้มนํ้าหนักมาตรฐานที่มีค่าความหยาบผิวมากกว่าจะมีค่ามวลเพิ่มขึ้นมากกว่า


Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.