You are here: Home

ยูคลิด : Euclid

อีเมล พิมพ์

ยูคลิด : Euclid         ยูคลิดเป็นนักคณิตศาสตร์ผู้มีชื่อเสียงของกรีก ได้เข้ามาอยู่ที่เมืองอเล็กซานเดรียในสมัยกษัตริย์ปโตเลมีที่ 1 (King Ptolemy I) เป็นพระอาจารย์สอนเรขาคณิตในราชสำนัก เขาเป็นผู้รวบรวมทฤษฎีบทเลขาคณิตไว้ในหนังสือเล่มหนึ่งที่มีชื่อว่า “ตำราเรขาคณิต” (Text – books on Geometry) และตำราอีกเล่มหนึ่งที่มีชื่อว่า “อีลีเมนต์” (Element) ซึ่งกล่าวถึงวงกลม ส่วนโค้ง และมีวิธีพิสูจน์ตามวิธีพีชคณิตและเรขาคณิต ตำราเหล่านี้ที่ได้กล่าวมาได้ใช้ในการเรียนการสอนต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบันเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 2,000 ปี
เกิด        ไม่ปรากฏ ประมาณ 330 ปีก่อนคริสตกาล

เสียชีวิต  ไม่ปรากฏ ประมาณ 275 ปีก่อนคริสตกาล

         ยูคลิด (Euclid) เป็นนักปราชญ์ชาวกรีกมีชีวิตอยู่ในช่วง 300 ปีก่อนคริสตกาล ไม่มีใครทราบประวัติชีวิตของเขาอย่างแน่นอน ทราบกันเพียงว่าเขาเป็นอาจารย์สอนคณิตศาสตร์ที่โรงเรียน Royal School ที่เมืองอเล็กซานเดรียประเทศอียิปต์ เขาเป็นผู้รวบรวมตำราเรขาคณิตขึ้นและพิมพ์ออกจำหน่าย ปรากฏว่าขายดีมากไม่มีหนังสือใดเทียบได้ยกเว้นเสียแต่คัมภีร์ไบเบิล


         ยูคลิดได้รับเกียรติให้เป็นบิดาแห่งวิชาเรขาคณิต (The Father of Geometry) ทั้งนี้เพราะเขาได้เป็นผู้รวบรวมความรู้ต่างๆ ทางเรขาคณิตให้มีความสัมพันธ์กันทั้งผลงานของเทลีส ปิทากอรัส เพลโต และของพวกอียิปต์ปรับปรุงวิธีการให้ดีขึ้น จัดเรียงลำดับจากง่ายไปหายาก และได้เพิ่มเติมบทพิสูจน์และทฤษฎีที่ขาดหายไป ตำราของเขามีมากมายหลายสิบเล่มและเก็บอยู่ที่ห้องสมุดที่เมืองอเล็กซานเดรีย แต่ห้องสมุดก็ถูกทำลายไปหลายครั้งหลังจากผ่านสงครามมาหลายยุคหลายสมัย เหลือมาให้เรียนกันในปัจจุบันเพียงบางส่วนเท่านั้น


หนังสืออย่างน้อย 5 เล่มที่เหลือรอดมา ได้แก่.-

  1. Division of Figures กล่าวถึงการแบ่งรูปในระนาบ ประกอบด้วยทฤษฎีบท 36 บท เข่น ทฤษฎีบทที่ 1 ว่าด้วยการสร้างเส้นตรงให้ขนานกับฐานของสามเหลี่ยมและแบ่งสามเหลี่ยมออกเป็นสองส่วนโดยมีพื้นที่เท่ากัน เป็นต้น
  2. Data เปรียบเทียบได้กับคู่มือการสอนที่ใช้ควบคู่กับหนังสือ Elements 6 เล่มแรก เนื้อหาสาระจึงเน้นที่การชี้แนะวิธีวิเคราะห์ปัญหาทางเรขาคณิต
  3. Phacnomena กล่าวถึงเรขาคณิตบนทรงกลม
  4. Optics กล่าวถึงการศึกษาเกี่ยวกับปรากฏการณ์ของแสง
  5. Elements เป็นตำราทางเรขาและคณิตศาสตร์ที่มีชื่อเสียงที่สุดของท่านซึ่งเราจะกล่าวถึงอย่างละเอียดต่อไป


         ขณะที่ยูคลิดมีอายุได้ 40 ปี เขาได้แต่งหนังสือขึ้นเล่มหนึ่งชื่อว่า อีลีเมนต์ (Element) ซึ่งเป็นหนังสือที่ว่าด้วยวงกลม ส่วนโค้ง ตลอดจนวิธีพิสูจน์ทางพีชคณิตและเรขาคณิต และคิดคำนวณหาพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมต่างๆ ขึ้นอีกด้วย หนังสืออีลีเมนต์ได้รับการกล่าวขวัญว่าเป็นตำราที่สำคัญที่สุดเล่มหนึ่งในประวัติศาสตร์ของมวลมนุษยชาติ เป็นหนังสือที่มีคนอ่านมากที่สุดเป็นดับสองรองจากคำภีร์ไบเบิ้ล และถ้าไม่นับรวมคำภีร์ไบเบิ้ลแล้ว อาจกล่าวได้ว่าไม่มีหนังสือเล่มใดจะมีอิทธิพลต่อวิถีชีวิตของมนุษย์และถูกใช้อย่างกว้างขวาง หนังสืออีลีเมนต์ได้รับการปรับปรุงแก้ไขมากกว่า 1 พันครั้งและเป็นเวลานานกว่า 2 พันปีที่อีลีเมนต์มีอิทธิพลต่อการสอนวิชาเรขาคณิตในสถาบันการศึกษาทั่วโลก ซึ่งอีลีเมนต์ฉบับภาษาอังกฤษถูกพิมพ์ออกมาครั้งแรกเมื่อ ปี ค.ศ. 1570


         แม้ว่าปัจจุบันนี้วิทยาศาสตร์จะก้าวหน้าไปเพียงใดแต่ทฤษฎีที่ยูคลิดรวบรวมขึ้นก็ยังคงเป็นรากฐานที่สำคัญมาจนถึงปัจจุบัน จึงกล่าวได้ว่ายูคลิดเป็นนักวิทยาศาสตร์ที่สำคัญคนหนึ่งของโลก

แก้ไขล่าสุด ( วันอังคารที่ 28 มกราคม 2014 เวลา 13:28 น. )